Privacy Verklaring

Centra Plaza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Centra Plaza houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy
verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als Centra Plaza zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit
document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van patiënten worden door Centra Plaza verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden
– Bijhouden van het behandelverloop
– Communicatie over het behandelverloop met verwijzer(s)
– Afnemen van een patiënttevredenheidsonderzoek
– Verrichten van (geanonimiseerde) data-analyse

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centra Plaza de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Postcode en woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Burgerlijke staat
– Werkzaam bij organisatie
– Bankrekeningnummer
– Burgerservicenummer (BSN)
– Kopie identiteitsbewijs/paspoort
– Gegevens over uw gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Centra Plaza opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna alleen in het
patiënten-archief voor maximaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens ketenpartners
Persoonsgegevens van ketenpartners worden door Centra Plaza verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde
– Communicatie over het behandelverloop van patiënten
– Afstemmen van samenwerkingsafspraken m.b.t. patiëntenzorg
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De gedeelde behandelrelatie met patiënt(en);

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centra Plaza de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Functie
– (Zakelijk)2214Telefoonnummer
– (Zakelijk) E-mailadres
– Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Centra Plaza opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de samenwerkingsrelatie en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 10 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Centra Plaza verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centra Plaza de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– (Zakelijk) Telefoonnummer
– (Zakelijk) E-mailadres
– Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Centra Plaza opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 10 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Centra Plaza verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centra Plaza de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Centra Plaza opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect-, stakeholder-, lobbycontact(en) en/of geïnteresseerde(n)
Persoonsgegevens van prospect-, stakeholder-, lobbycontact(en) en/of geïnteresseerde(n)
worden door Centra Plaza verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centra Plaza de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Centra Plaza opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect-, stakeholder-,
lobbycontact(en) en/of geïnteresseerde(n).

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Centra Plaza verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Centra Plaza de volgende persoonsgegevens
van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Salarisgegevens
– Kopie I
– BSN-nummer
– Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Centra Plaza opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
– Het verzorgen van de personeelsadministratie
– Het verzorgen van een patiënttevredenheidsonderzoek
– Het verrichten van (geanonimiseerde) data-analyse

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Centra Plaza bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Centra Plaza van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan
contact met ons op!

Contactgegevens
Centra Plaza
Plaats 9B
8224 AB, Lelystad