VOORWAARDEN BEWEEGPROGRAMMA’S

INLEIDING

Deelname aan het beweegprogramma kan alleen plaatsvinden op verwijzing van een arts/specialist voor de betreffende aandoening. Het beweegprogramma is bedoeld om deelnemers onder begeleiding te leren bewegen met als resultaat een vergroting van het zelfmanagement en de zelfredzaamheid van de deelnemer. De duur van het beweegprogramma is drie tot zes maanden, met een minimale (begeleide)behandelfrequentie van 2 keer per week. Daarnaast zal een eigen trainingsactiviteit van de deelnemer onderdeel zijn van de behandelinterventie.

DOELGROEP VOORWAARDEN

De voorwaarden beweegprogramma’s zijn van toepassing op de volgende doelgroepen:

*Doelgroep Beweegprogramma Diabetes Mellitus type 2:
Personen met de door een arts/specialist vastgestelde diagnose van Diabetes Mellitus type 2
*Doelgroep Beweegprogramma Hartfalen:
Personen met de door een arts/specialis vastgestelde diagnose coronaire hartaandoening (stabiele AP-klachten, status na AMI,PCI
of CABG)
*Doelgroep Beweegprogramma COPD:
Personen met de door een arts/specialis vastgestelde diagnose COPD Gold 1 en 2 met een lichte tot matige ziektelast met een
longfunctiewaarde van FEVI/VC <0.7, een benauwdheidscore >2 op de MRC schaal en een gezondheidsscore >1 tot 1,7 op de CCQ
schaal.
*Doelgroep Beweegprogramma Obesitas:
Personen met de door een arts/specialis vastgestelde diagnose Obesitas met een BMI >30
*Doelgroep Beweegprogramma Reuma:
Personen met de door een arts/specialis vastgestelde reumatische aandoening als gedefinieerd door het Reumafonds.

Algemene Inclusiecriteria:

* De noodzakelijke medische gegevens en de noodzakelijke instroomgegevens zijn beschikbaar;

* De cliënt voldoet niet aan de Landelijke Nederlandse Norm Gezond Bewegen welke wordt vastgesteld door de fysiothe­rapeut;

* De cliënt is gemotiveerd voor een actieve leefstijl.

Algemene Exclusiecriteria:

* De cliënt voldoet niet aan de inclusiecriteria;

* Bevindingen op de PAR-Q vragenlijst;

* Er is sprake van comorbiditeit (die deelname aan een beweeg­programma onmogelijk maakt);

* Er is sprake van virale infectie of koorts, open wonden, ulcera of algehele malaise;

* Er is sprake van cognitief disfunctioneren.


KWALITEITSVOORWAARDEN

* De beweegprogramma’s worden uitsluitend uitgevoerd in een praktijk die voldoet aan de kwaliteitseisen voor pluspraktijk.
* De behandelingen binnen het beweegprogramma worden gegeven door een deskundige, bekwame en competente fysiotherapeut met een adequate scholing op het gebied van beweegprogramma’s. Daarnaast handelt de fysiotherapeut conform de voor de beroepsgroep erkende professionele standaarden alsmede conform de normen die volgens de stand van wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep geldend zijn.
* De fysiotherapeut zet zich in om deelnemers te motiveren tot het verrichten van eigen trainingsactiviteit.
* Het behandelproces wordt conform de meest recente Richtlijn verslaglegging van het KNGF vastgelegd in een persoonlijk dossier.
* De continuïteit van de beweegprogramma’s is gewaarborgd tijdens afwezigheid van de fysiotherapeut.
* De fysiotherapeut handelt naar het vooraf opgestelde behandelplan/protocol.
* In de praktijk/oefenzaal waar het beweegprogramma wordt gegeven, is een automatische externe defibrillator (AED) (in combinatie met een medewerker die een AED-training heeft gevolgd) aanwezig. Tevens is er één extra personeelslid met een reanimatiediploma inclusief AED-training aanwezig voor het geval er een calamiteit in de groep plaats vindt.
* De oefenruimte, relevante apparatuur en klinimetrische testmiddelen zijn geschikt voor de behandeling van de doelgroep.

VERGOEDINGEN

* Centra Plaza declareert, afhankelijk van de door de cliënt afgesloten aanvullende verzekering, de bijbehorende maximale vergoeding voor het beweegprogramma, rechtstreeks aan de zorgverzekeraar op het moment dat de cliënt minimaal aan 80% van het beweegprogramma heeft deelgenomen.
* Het eventuele restant van de kosten van het beweegprogramma wordt bij de cliënt in rekening gebracht. Hiervoor kan de cliënt mogelijk een betalingsregeling treffen.